วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบ o-net คอมพิวเตอร์

1.ข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 ก. หลอดสุญญกาศ วงจรไอซี ทรานซิสเตอร์ วงจรรวมความจุสูง
 ข.  ทรานซิสเตอร์ หลอดสุญญากาศ วงจรไอซี วงจรรวมความจุสูง
 ค.  หลอดสุญญากาศ ทรานซิสเตอร์ วงจรไอซี วงจรรวมความจุสูง
 ง.  ทรานซิสเตอร์ วงจรไอซี หลอดสูญญากาศ วงจรรวมความจุสูง


2.ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
    ก. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง    
    ข. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์    
    ค.เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบแอนะล็อก    
    ง.เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบดิจิทัลโดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ


3.กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
    ก. เช็คสถานะของอาร์ดแวร์
    ข. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก
    ค. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ ( RAM )
    ง. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว( ROM )


4.สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
    ก. สายคู่บิดเกลี่ยว
    ข. สายโคแอกเชียล
    ค. สายเส้นใยนำแสง
    ง.  สายโทรศัพท์


5.ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
    ก. CRT
    ข. Dot Pitch
    ค. Refresh Rate
    ง. Color Quality
 ที่มา http://www.pbj.ac.th/web/O-NET51.html

6. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
    ก. 10 Byte
    ข. 100 Byte
    ค. 1 Byte
    ง. 1024 Byte


 7.ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
   ก. ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
   ข. ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค. ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ง. ผลลัพท์ของการทำงาน


8.   ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
    ก. Microsoft Windows98
    ข. Microsoft Windows ME
    ค. Microsoft Windows XP
    ง. Microsoft Office


9.  โปรโตคอล คืออะไร
     ก. ระบบที่แปลงภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์
     ข. ระเบียบวิธีที่กำหนดสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
     ค. ระบบที่จำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
     ง. ระบบรับส่งข้อมูล
10. โปรแกรม Microsoft Office XPใช้ทำงานเกี่ยวกับด้านใด
     ก. ด้านเอกสาร
     ข. พิมพ์จดหมาย
     ค. การบันทึกไฟล์
     ง. การแนบไฟล์
ที่มา 
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3672.0.html


11  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร


      ก. Document
      ข. Report  
      ค. Information
      ง. Output


12.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด


       ก. อนาล็อก
       ข. ดิจิตอล   
       ค. ไฮบริค
       ง. ไฟฟ้า


13.   ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด


       ก.  doc
       ข.  zip     
       ค.  com
       ง.  txt


14.  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร


       ก. ดูแลรักษาข้อมูล
       ข. ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล  
       ค. ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน
       ง. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ข้อมูล


15.  ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร


       ก. เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม
       ข. ผู้ใช้     
       ค. หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
       ง. นักวิเคราะห์ระบบ


ที่มา  http://ruworld.igetweb.com/index.php?mo=5&qid=21768016. ส่วนหัวจดหมาย (E-mail) Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
      ก. การทำสำเนาจดหมาย
      ข. การแนบไฟล์ไปกับจดหมาย
      ค. ระบุหัวเรื่องของอีเมล์ที่จะส่งไป ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร
      ง. การระบุชื่อผู้ส่งจดหมาย

17. FTP ย่อมาจากอะไร
      ก. Files Technology Porcess
     . Files Transfer Protocal
      ค. Files Transfer Process
      ง. Files Telecom Protocal

18. CGI (Common Gateway Interface) Program คืออะไร
       ก. โปรแกรมในการติดต่อสื่อสารหน้าต่อหน้า
       ข. โปรแกรมที่ทำงานเป็นตัวกลางระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนด์
       ค. โปรแกรมที่มีการติดต่อระหว่างกัน
       ง. ไม่มีข้อถูก

19. เครื่องควบคุมสัญญานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ไฮบริด เรียกว่าอะไร
      ก. เรียกว่า Hybrid Input
      ข. เรียกว่า Hybrid Protocal
      ค. เรียกว่า Hyper text
     
. เรียกว่า Hybrid Interface
20. การเข้าถึง (access) ในระบบ spooling ใช้จานแม่เหล็กแบบใด
     
. เป็นแบบตรง (direct)      ข. เป็นแบบเรียงลำดับ (sequential)
      ค. เป็นแบบแทรก (Insert)
      ง. เป็นแบบแทรกสลับ 

  ที่มา http://iam.hunsa.com/nlkzaaba/article/21374
 
21. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

22. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?

ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’
ง. ถูกทุกข้อ

23. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ค. เป็นระบบอนาลอก
ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ

24. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital
ข. Analog
ค. Calculate
ง. Numerical

25. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

ที่มา   http://www.testthai1.com/read.php?tid=4668
เฉลย
1.ค      2.ง      3.ง     4.ก      5.ข     6.ค      7.ก      8.ค     9.ข    10.ก 
 
11.ค   12.ข   13.ข   14.ข    15.ง    16.ค    17.ข    18.ข  19.ง   20.ก  

 21.ค   22.ง     23.ค    24.ก    25.ค 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น